Üdvözöljük Gerjen Község honlapján

Működést szabályozó jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2000. évi C. törvény a számvitelről szóló

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2004. évi I. törvény a sportról

2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a Kereskedelemről

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4/2013. (II.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről

Comments are closed.